Archiwa tagu: system haccp pdf

Ustalenie działań korygujących w HACCP pdf

Wymogiem systemu HACCP pdf, obok ustalenia procedur monitoringu, jest ustanowienie działań (akcji) korekcyjnych. Działania korygujące to wszystkie środki, które muszą być powzięte gdy wyniki monitoringu w CCP wykażą utratę kontroli, a więc w przypadku wystąpienia określonych  nieprawidłowości w realizowanym procesie.

Są to wszystkie działania naprawcze podjęte w celu wyeliminowania przyczyn zaistniałej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenia do ponownego jej wystąpienia. Muszą one być podejmowane każdorazowo w momencie wykazania odchyleń wartości kontrolowanych w CCP parametrów do założonych limitów krytycznych.

Nie spełnienie ustalonych wymagań w danym CCP powoduje, że dana partia produktu powinna zostać odrzucona. Czasami można ją zagospodarować na inne cele np. nieżywieniowe, ale często nie ma takiej możliwości i produkt musi być poddany utylizacji, co pociąga za sobą określone koszty.

Jedynie, jeśli istnieje możliwość zweryfikowania tych „wybrakowanych” produktów przy pomocy np. testów mikrobiologicznych, odnośnie spełnienia wszystkich wymagań jakościowych w stosunku do produktu końcowego, wówczas przy pozytywnym wyniku analiz mikrobiologicznych w systemie HACCP pdf, partia ta może zostać dopuszczona do spożycia, a przy negatywnym – bezwzględnie odrzucona.

Przydatne w tym przypadku mogą być szybkie metody i testy mikrobiologiczne, a także programy komputerowe umożliwiające oszacowanie wzrostu drobnoustrojów. Partia produktu, która spełnia wszystkie wymagania i osiągnęła wyznaczone limity w każdym punkcie krytycznym może być przeznaczona do spożycia bez końcowego testowania produktu.

Działania korygujące muszą być zaplanowane i opisane w dokumentacji w stosunku do każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego. Należy planować czynności służące naprawieniu realizowanego procesu, a także zagospodarowaniu lub poprawieniu produktu. Akcja korekcyjna musi być zaplanowana w postaci procedury HACCP pdf – może być to wspólna procedura monitorowania i podejmowania działań korekcyjnych w CCP. W celu powtarzalnego i prawidłowego wykonania czynności, konieczna jest także instrukcja do podejmowanych działań. Oba dokumenty powinny znajdować się jak najbliżej miejsca wykonywanej czynności.