Regulacje prawne dotyczące HACCP

HACCP pdf

Dyrektywa 93/43/EEC w sprawie higieny żywności jest tzw. dyrektywą „poziomą”, tj. odnoszącą się do wszystkich sektorów produkcji żywności.

Art. 3 tej dyrektywy stanowi, iż:

„Ludzie pracujący w sektorze żywnościowym będą identyfikować każdy etap w swojej działalności, który jest krytyczny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zapewnią, że odpowiednie procedury bezpieczeństwa są opracowane, wdrożone i utrzymywane na podstawie zasad stosowanych w systemie HACCP„. Dalej ww. dyrektywa określa 5 zasad (Kodeks żywnościowy zaleca 7 zasad HACCP pdf), które producenci żywności w krajach członkowskich muszą realizować podczas procesu produkcyjnego. Obecnie dyrektywa 93/43/EEC jest nowelizowana. Rozporządzenie Rady nr 178 z 28 stycznia 2002 roku jest już obowiązujące w Polsce od 1 maja 2004 doku. W rozporządzeniu tym, które obowiązuje Państwa Członkowskie UE od 2004 roku, jeszcze większy nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa żywności i potrzebę wdrażania systemu haccp pdf.

Obok ww. dyrektywy „poziomej” (93/43/EEC) w Unii Europejskiej obowiązują tzw. dyrektywy „pionowe” odnoszące się do poszczególnych branż i sektorów produkcji żywności. Wiele z tych dyrektyw wskazuje na konieczność stosowania systemu HACCP pdf. Są to przede wszystkim dyrektywy dotyczące produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in.:

  • Dyrektywa 91/493/EEC w sprawie higieny produktów rybnych (art. 6),
  • Dyrektywa 92/5/EEC w sprawie higieny produktów mięsnych (art. 7),
  • Dyrektywa 92/46/EEC w sprawie higieny mleka (art. 14).