Archiwum kategorii: procedury

Procedura HACCP badanie wody

Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody do produkcji posiłków zgodnie                 z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

W stołówce szkolnej na wszystkich etapach procesu przygotowywania posiłków, jak również we wszystkich innych czynnościach technologicznych i porządkowych, używa się wody pitnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia wodociągu miejskiego.

Woda dostarczana jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą             w Oświęcimiu, na podstawie umowy podpisywanej co roku do węzła wodnego  budynku szkoły,                a następnie przesyłana wydzieloną instalacją do stołówki. Węzeł wodny jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Za stan instalacji wodnej od węzła wodnego do wszystkich pomieszczeń szkolnych odpowiada szkoła.

Dostarczana woda posiada badania bakteriologiczne przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną na zlecenie dyrektora szkoły.

Badania jakości wody na terenie stołówki należy przeprowadzać co 4 lata.

Miejscem poboru próbek wody jest kuchnia stołówki.

 

W przypadku zaistnienia podejrzeń co do jakości wody (np. jej wygląd, zapach, smak) należy:

wstrzymać przygotowywanie posiłków, powiadomić Inspekcję Sanitarną nadzorującą z urzędu działalność stołówki oraz RPWiK, czekać na decyzję Inspekcji Sanitarnej co do podjęcia przygotowywania posiłków.

 

Za bieżącą kontrolę wody odpowiada Kierownik Administracyjny, zaś za powiadomienie               w przypadku podejrzeń, Dyrektor lub jego zastępca.

 

W przypadku zaistnienia zagrożenia uniemożliwiającego korzystanie z wody, należy dalej postępować zgodnie  ze wskazaniami Inspekcji Sanitarnej.

 

Dokumentacja związana z programem badania wody obejmuje:

kserokopię umowy o dostarczaniu wody z RPWiK,

kserokopię wyników badań bakteriologicznych  wody,

harmonogram badań wody na terenie stołówki,

protokoły pobrania próbek wody i raport z wyników badania wody,

ewentualne protokoły, notatki, faksy potwierdzające zgłoszenie i decyzje Inspekcji Sanitarnej dopuszczające wodę do produkcji, zagrożenia

ewentualne protokoły płukania, dezynfekcji sieci przedszkolnej,

kopie protokołów odbioru przeprowadzanych prac remontowych sieci wodnej.

 

Dokumentacja znajduje się u Kierownika Administracyjnego.