Archiwum miesiąca: listopad 2014

HACCP – system bezpieczeństwa jakości

haccp

haccp – system bezpieczeństwa żywności

HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli od angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points. Ściślej mówiąc jest to postępowanie, które ma ograniczyć, a nawet wykluczyć jakiekolwiek zagrożenia związane z żywnością. Ma zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez identyfikację jak i oszacowanie skali zagrożeń biorąc pod uwagę zagrożenia zdrowotne żywności. Uwzględnia się tutaj również ryzyko wystąpienia zagrożeń, na każdym etapie związanym z produkcją jak i obrotem produktami spożywczymi. Zakład, który stosuje się do zapisów zawartych w księdze HACCP pdf, daje podstawę do zaufania wszystkim konsumentom, że produkowana jak i sprzedawana później żywność, wolna jest od wszelkich niebezpieczeństw. To gwarancja jakości wyboru jak i zapewnienia bezpieczeństwa dla każdego konsumenta. Historia ów systemu zaczyna się w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce system ten początkowo był obowiązkowo wdrażany tylko i wyłącznie w zakładach zajmujących się produkcją wody mineralnej oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W systemie HACCP pdf znajdujemy siedem podstawowych zasad. Pierwsza z nich to identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Komponowany jest specjalny zespół, który odpowiada za wszystkie określone w systemie działania. Sporządza blokowy schemat procesu technologicznego, a następnie wyklucza wszelkie możliwe zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, które mogą wystąpić na wszystkich etapach. Kolejno oszacowuje się istotność zagrożeń i działania zapobiegawcze. Drugi punkt to identyfikacja krytycznych punktów kontroli czyli dobrze znany skrót CPP. Do identyfikacji zalecane jest stosowanie drzewek decyzyjnych. Kolejne punkty to identyfikacja limitów krytycznych, ustalenie systemu monitorowania CPP, określenie działań korygujących, ustalenie procedur weryfikacji systemu oraz ustalenie procedur zapisów. Wszystkie te zasady mają na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności, która trafia na rynek i do konsumentów.

Terminologia procedur haccp i instrukcji haccp pdf

HACCP-procedury

HACCP nie musi wcale się wiązać z ogromną biurokracją w Twojej firmie

Według definicji „słownika współczesnego języka polskiego. procedura to „działanie lub postępowanie według zbioru określonych zasad”, natomiast instrukcja jest „opisem kolejnych etapów postępowania, który pomaga w osiągnięciu zamierzonego celu”. Analogicznie w systemach zarządzania jakością oraz w systemie HACCP pdf, terminy procedura lub instrukcja oznaczają ustalony sposób wykonania działania lub postępowania, który ze względu na wymogi formalne, musi być udokumentowany.

Procedury i instrukcje są najczęściej postrzegane jako zbędny element biurokratyczny systemu haccp pdf. Tymczasem, są one gwarantem zachowania standardowości działań, niezależnie od obsady personalnej. Tylko postępowanie zgodnie z ustaleniami może prowadzić do tego samego efektu, bez względu na to kto i kiedy to działanie wykonuje. Typowym przykładem mogą być przepisy kulinarne, które tworzy się dla ułatwienia przyrządzania potrawy o określonych cechach. Postępowanie zgodnie z przepisem kulinarnym sprawia,  że niezależnie od tego, kto gdzie i kiedy przygotowuje  potrawę, zawsze jej wyrób jest oparty o te same czynności, co w efekcie umożliwia uzyskanie takiej samej potrawy.