haccp pdf

SYSTEM HACCP JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI

System HACCP jest odzwierciedleniem nowego podejścia do zagadnień kontroli jakości zdro­wotnej żywności. Jest on specyficznie ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowot­nego żywności.

Co to jest system HACCP pdf i na czym on polega?

Definicja podana w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia określa system HACCP w następujący sposób:

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeń­stwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Czytaj dalej

inspekcje dobra praktyka higieniczne

Kto i w jakim zakresie sprawuje nadzór nad prawidłowością produktów spożywczych?
Rola organów urzędowej kontroli żywności jest bardzo ważna w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa żywności. Jednostki urzędowe kontrolują czy wymogi prawa żywnościowego są wypełniane, dokonują weryfikacji prawidłowości funkcjonowania kontroli, a wcielając swoje kompetencje zarządzają ryzykiem.
Instytucje urzędowego sprawowania kontroli uczestniczą w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych.

Czytaj dalej

księga haccp w przedszkolu wzór

W przedszkolach często wymagany jest księga haccp w przedszkolu wzór. Najrozsądniejszym rozwiązaniem dla osób zarządzającym przedszkolem i zarazem najtańszym jest zakupienie gotowego wzoru haccp dla przedszkoli, dzięki któremu szybko i sprawnie będzie można przygotować prawomocną dokumentację HACCP pdf. Żeby zakupić dokumenty HACCP wystarczy wejść na stronę sklep-haccp.pl i zakupić haccp w przedszkolu wzór, który jest jednym z wielu dostępnych dokumentów na stronie sklep haccp. Wszystkie oferowane dokumenty haccp, w tym haccp w przedszkolu wzór są oferowane w bardzo atrakcyjnych cenach. Należy też pamiętać o tym, że haccp jest obligatoryjny dla przedszkoli, dlatego nie należy zwlekać z wdrażaniem haccp w przedszkolu. Oprócz zakupienia haccp w przedszkolu wzór można skorzystać z profesjonalnej firmy – dokumenty haccp, która zajmie się wdrożeniem całego systemu haccp.

Procedura HACCP badanie wody

Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody do produkcji posiłków zgodnie                 z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

W stołówce szkolnej na wszystkich etapach procesu przygotowywania posiłków, jak również we wszystkich innych czynnościach technologicznych i porządkowych, używa się wody pitnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia wodociągu miejskiego.

Woda dostarczana jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą             w Oświęcimiu, na podstawie umowy podpisywanej co roku do węzła wodnego  budynku szkoły,                a następnie przesyłana wydzieloną instalacją do stołówki. Węzeł wodny jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Za stan instalacji wodnej od węzła wodnego do wszystkich pomieszczeń szkolnych odpowiada szkoła.

Dostarczana woda posiada badania bakteriologiczne przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną na zlecenie dyrektora szkoły.

Badania jakości wody na terenie stołówki należy przeprowadzać co 4 lata.

Miejscem poboru próbek wody jest kuchnia stołówki.

 

W przypadku zaistnienia podejrzeń co do jakości wody (np. jej wygląd, zapach, smak) należy:

wstrzymać przygotowywanie posiłków, powiadomić Inspekcję Sanitarną nadzorującą z urzędu działalność stołówki oraz RPWiK, czekać na decyzję Inspekcji Sanitarnej co do podjęcia przygotowywania posiłków.

 

Za bieżącą kontrolę wody odpowiada Kierownik Administracyjny, zaś za powiadomienie               w przypadku podejrzeń, Dyrektor lub jego zastępca.

 

W przypadku zaistnienia zagrożenia uniemożliwiającego korzystanie z wody, należy dalej postępować zgodnie  ze wskazaniami Inspekcji Sanitarnej.

 

Dokumentacja związana z programem badania wody obejmuje:

kserokopię umowy o dostarczaniu wody z RPWiK,

kserokopię wyników badań bakteriologicznych  wody,

harmonogram badań wody na terenie stołówki,

protokoły pobrania próbek wody i raport z wyników badania wody,

ewentualne protokoły, notatki, faksy potwierdzające zgłoszenie i decyzje Inspekcji Sanitarnej dopuszczające wodę do produkcji, zagrożenia

ewentualne protokoły płukania, dezynfekcji sieci przedszkolnej,

kopie protokołów odbioru przeprowadzanych prac remontowych sieci wodnej.

 

Dokumentacja znajduje się u Kierownika Administracyjnego.

Ustalenie działań korygujących w HACCP pdf

Wymogiem systemu HACCP pdf, obok ustalenia procedur monitoringu, jest ustanowienie działań (akcji) korekcyjnych. Działania korygujące to wszystkie środki, które muszą być powzięte gdy wyniki monitoringu w CCP wykażą utratę kontroli, a więc w przypadku wystąpienia określonych  nieprawidłowości w realizowanym procesie.

Są to wszystkie działania naprawcze podjęte w celu wyeliminowania przyczyn zaistniałej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenia do ponownego jej wystąpienia. Muszą one być podejmowane każdorazowo w momencie wykazania odchyleń wartości kontrolowanych w CCP parametrów do założonych limitów krytycznych.

Nie spełnienie ustalonych wymagań w danym CCP powoduje, że dana partia produktu powinna zostać odrzucona. Czasami można ją zagospodarować na inne cele np. nieżywieniowe, ale często nie ma takiej możliwości i produkt musi być poddany utylizacji, co pociąga za sobą określone koszty.

Jedynie, jeśli istnieje możliwość zweryfikowania tych „wybrakowanych” produktów przy pomocy np. testów mikrobiologicznych, odnośnie spełnienia wszystkich wymagań jakościowych w stosunku do produktu końcowego, wówczas przy pozytywnym wyniku analiz mikrobiologicznych w systemie HACCP pdf, partia ta może zostać dopuszczona do spożycia, a przy negatywnym – bezwzględnie odrzucona.

Przydatne w tym przypadku mogą być szybkie metody i testy mikrobiologiczne, a także programy komputerowe umożliwiające oszacowanie wzrostu drobnoustrojów. Partia produktu, która spełnia wszystkie wymagania i osiągnęła wyznaczone limity w każdym punkcie krytycznym może być przeznaczona do spożycia bez końcowego testowania produktu.

Działania korygujące muszą być zaplanowane i opisane w dokumentacji w stosunku do każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego. Należy planować czynności służące naprawieniu realizowanego procesu, a także zagospodarowaniu lub poprawieniu produktu. Akcja korekcyjna musi być zaplanowana w postaci procedury HACCP pdf – może być to wspólna procedura monitorowania i podejmowania działań korekcyjnych w CCP. W celu powtarzalnego i prawidłowego wykonania czynności, konieczna jest także instrukcja do podejmowanych działań. Oba dokumenty powinny znajdować się jak najbliżej miejsca wykonywanej czynności.

HACCP – system bezpieczeństwa jakości

haccp

haccp – system bezpieczeństwa żywności

HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli od angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points. Ściślej mówiąc jest to postępowanie, które ma ograniczyć, a nawet wykluczyć jakiekolwiek zagrożenia związane z żywnością. Ma zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez identyfikację jak i oszacowanie skali zagrożeń biorąc pod uwagę zagrożenia zdrowotne żywności. Uwzględnia się tutaj również ryzyko wystąpienia zagrożeń, na każdym etapie związanym z produkcją jak i obrotem produktami spożywczymi. Zakład, który stosuje się do zapisów zawartych w księdze HACCP pdf, daje podstawę do zaufania wszystkim konsumentom, że produkowana jak i sprzedawana później żywność, wolna jest od wszelkich niebezpieczeństw. To gwarancja jakości wyboru jak i zapewnienia bezpieczeństwa dla każdego konsumenta. Historia ów systemu zaczyna się w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce system ten początkowo był obowiązkowo wdrażany tylko i wyłącznie w zakładach zajmujących się produkcją wody mineralnej oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W systemie HACCP pdf znajdujemy siedem podstawowych zasad. Pierwsza z nich to identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Komponowany jest specjalny zespół, który odpowiada za wszystkie określone w systemie działania. Sporządza blokowy schemat procesu technologicznego, a następnie wyklucza wszelkie możliwe zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, które mogą wystąpić na wszystkich etapach. Kolejno oszacowuje się istotność zagrożeń i działania zapobiegawcze. Drugi punkt to identyfikacja krytycznych punktów kontroli czyli dobrze znany skrót CPP. Do identyfikacji zalecane jest stosowanie drzewek decyzyjnych. Kolejne punkty to identyfikacja limitów krytycznych, ustalenie systemu monitorowania CPP, określenie działań korygujących, ustalenie procedur weryfikacji systemu oraz ustalenie procedur zapisów. Wszystkie te zasady mają na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności, która trafia na rynek i do konsumentów.

Terminologia procedur haccp i instrukcji haccp pdf

HACCP-procedury

HACCP nie musi wcale się wiązać z ogromną biurokracją w Twojej firmie

Według definicji „słownika współczesnego języka polskiego. procedura to „działanie lub postępowanie według zbioru określonych zasad”, natomiast instrukcja jest „opisem kolejnych etapów postępowania, który pomaga w osiągnięciu zamierzonego celu”. Analogicznie w systemach zarządzania jakością oraz w systemie HACCP pdf, terminy procedura lub instrukcja oznaczają ustalony sposób wykonania działania lub postępowania, który ze względu na wymogi formalne, musi być udokumentowany.

Procedury i instrukcje są najczęściej postrzegane jako zbędny element biurokratyczny systemu haccp pdf. Tymczasem, są one gwarantem zachowania standardowości działań, niezależnie od obsady personalnej. Tylko postępowanie zgodnie z ustaleniami może prowadzić do tego samego efektu, bez względu na to kto i kiedy to działanie wykonuje. Typowym przykładem mogą być przepisy kulinarne, które tworzy się dla ułatwienia przyrządzania potrawy o określonych cechach. Postępowanie zgodnie z przepisem kulinarnym sprawia,  że niezależnie od tego, kto gdzie i kiedy przygotowuje  potrawę, zawsze jej wyrób jest oparty o te same czynności, co w efekcie umożliwia uzyskanie takiej samej potrawy.

 

HACCP pdf

Strona z darmowym kursem HACCP pdf, na który może zapisać się każdy przedsiębiorca, który chce samemu napisać swoją dokumentację HACCP. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu HACCP pdf. Kurs jest całkowicie bezpłatny, żeby się zapisać wystarczy podać 2 dane: imię oraz email. Już teraz możesz się dowiedzieć wszystkiego na temat systemu HACCP. Sam system HACCP musi być wdrażany w przedsiębiorstwach, ponieważ wśród czynników decydujących o jakości żywności, dla zdrowia konsumenta, podstawowe znaczenie ma aspekt jej bezpieczeństwa, czyli braku zagrożeń zdrowotnych.  Systemem, który został specjalnie opracowanych jako system zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest system HACCP. Należy w tym miejscu stwierdzić, że system opiera się na dwóch filarach: analiza zagrożeń zdrowotnych (biologicznych, chemicznych i fizycznych) i krytycznych punktach kontrolnych ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń. Sama nazwa HACCP, to w języku polskim Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. Poprawne merytorycznie są również ujmowane przez niektórych autorów tłumaczenia opisowe. np. metoda krytycznych punktów  kontrolnych ustalonych na podstawie analizy zagrożeń, czy Analiza Zagrożeń jakości Zdrowotnej w oparciu o kontrolę w Punktach Krytycznych. Żywność gwarantowanej jakości można zdefiniować jako produkty, dla których w całym procesie pozyskiwania, przetwórstwa i dystrybucji, aż do nabywcy, zastosowano systemy gwarantujące spełnienie ustalonych wymagań jakościowych, co pozwala na uzyskanie wyrobu o założonych (oczekiwanych) parametrach.

„Od pola do stołu”

Obrót żywnością i oferowanie jej konsumentowi to istotne ogniwa łańcuch żywnościowego („od pola do stołu”), stąd też potrzeba odpowiedniego postępowania z żywnością na każdym etapie w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie w tych ogniwach, np. odpowiednich warunków przechowywania wybranych grup żywności, czy niewłaściwe warunki przygotowania potraw mogą istotnie wpłynąć na powstanie zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów. Istnieje możliwość zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie czynniki, które mają podstawowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej żywności. Jest sprawą oczywistą, że osiągnięcie tego celu nie jest możliwe przy tradycyjnym podejściu do tworzenia jakości, opartym głównie na kontroli końcowej wyrobów. Istnieje więc konieczność zastosowania bardziej efektywnych metod, które dają gwarancję wytwarzania żywności gwarantowanej jakości zdrowotnej.  Koncepcja HACCP pdf oparta jest na założeniu, że potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości w procesie, zostaną zidentyfikowane przed lub podczas procesu przetwórczego lub obrotu żywnością, zawsze na czas, tak aby zminimalizować ryzyko zagrożenia. Zapobieganie problemom zanim one wystąpią jest podstawowym celem metody i opartego na niej systemu HACCP pdf. Należy podkreślić, że metoda HACCP została specjalnie opracowana w celu wyeliminowania zagrożeń pochodzenia mikrobiologicznego, a następnie rozszerzona także do innych zagrożeń biologicznych oraz chemicznych i fizycznych. Obecnie uważa się, że HACCP pdf powinien regulować parametry o podstawowym znaczeniu dla zdrowia konsumentów.

Regulacje prawne dotyczące HACCP

HACCP pdf

Dyrektywa 93/43/EEC w sprawie higieny żywności jest tzw. dyrektywą „poziomą”, tj. odnoszącą się do wszystkich sektorów produkcji żywności.

Art. 3 tej dyrektywy stanowi, iż:

„Ludzie pracujący w sektorze żywnościowym będą identyfikować każdy etap w swojej działalności, który jest krytyczny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zapewnią, że odpowiednie procedury bezpieczeństwa są opracowane, wdrożone i utrzymywane na podstawie zasad stosowanych w systemie HACCP„. Dalej ww. dyrektywa określa 5 zasad (Kodeks żywnościowy zaleca 7 zasad HACCP pdf), które producenci żywności w krajach członkowskich muszą realizować podczas procesu produkcyjnego. Obecnie dyrektywa 93/43/EEC jest nowelizowana. Rozporządzenie Rady nr 178 z 28 stycznia 2002 roku jest już obowiązujące w Polsce od 1 maja 2004 doku. W rozporządzeniu tym, które obowiązuje Państwa Członkowskie UE od 2004 roku, jeszcze większy nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa żywności i potrzebę wdrażania systemu haccp pdf.

Obok ww. dyrektywy „poziomej” (93/43/EEC) w Unii Europejskiej obowiązują tzw. dyrektywy „pionowe” odnoszące się do poszczególnych branż i sektorów produkcji żywności. Wiele z tych dyrektyw wskazuje na konieczność stosowania systemu HACCP pdf. Są to przede wszystkim dyrektywy dotyczące produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in.:

  • Dyrektywa 91/493/EEC w sprawie higieny produktów rybnych (art. 6),
  • Dyrektywa 92/5/EEC w sprawie higieny produktów mięsnych (art. 7),
  • Dyrektywa 92/46/EEC w sprawie higieny mleka (art. 14).